Privatumo politika


Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Londris elektroninės atsiskaitymo sistemos, toliau – Londrio ir Londrio kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Elektroninėje atsiskaitymo sistemoje, Londrio internetinėje svetainėje www.londris.lt, Londrio mobiliosiose programėlėse, arba Londrio savitarnos skalbyklose esančiuose terminaluose nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Londris juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. Londris vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine atsiskaitymo sistema taisyklių;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. Londris yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Londris arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Naudotis elektronine atsiskaitymo sistema gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų internetinėje svetainėje www.londris.lt, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis www.londris.lt sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.


Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

7. Londris gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

7.1. atsiskaitymui už prekes ir paslaugas – mobiliojoje programėlėje apmokėjimui atlikti reikalingi duomenys (banko kortelių duomenys) tiesiogiai siunčiami mokėjimo sistemos tiekėjui „CCV Group B.V.“, reg. Nr. R131387, atsiskaitant banko kortele Londrio terminaluose  AB „Swedbank“. UAB „Londris“ šių duomenų nekaupia jokiu pavidalu;

7.2. skalbyklių bei džiovyklių rezervacijai, bei priminimams apie besibaigiantį ciklą gauti;

7.3. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

7.4. spręsti problemas, susijusias su prekių ar paslaugų pateikimu ar pristatymu;

7.5. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

7.6. tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Registracijos metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis Londris įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

10. Londris gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes bei paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.


Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

11. Londris pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

11.1. tik šio dokumento 4, 6 punktuose minimiems tikslams įgyvendinti;

11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

14. Londris, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu, nurodytu www.londris.lt kontaktų skiltyje.


Privatumo politikos keitimas

15. Londris turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas internetinėje sveitainėje www.londris.lt.

16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Londris.lt sistemoje.

17. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės apmokėjimo sistemos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.Redakcija 2024/01/02