Savitarnos skalbyklų LONDRIS Paslaugų pirkimo-pardavimo bei elektroninės apmokėjimo sistemos taisyklės


1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Londris“, juridinio asmens kodas 304131968, PVM mokėtojo kodas LT100009830015, registruotos buveinės adresas Elnių g. 27-6, LT-08101 Vilnius, korespondencijos adresas Elnių g. 25-14, LT-08101 Vilnius. UAB „Londris“ yra privatusis juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“.

1.2. „Londris“ – UAB „Londris“ savitarnos skalbyklų tinklas.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Taisyklės – šios „Savitarnos skalbyklų LONDRIS Paslaugų pirkimo-pardavimo bei elektroninės apmokėjimo sistemos taisyklės“.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi „Londrio“ mobiliosiose programėlėse arba terminaluose rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti paskyra.

1.8. Elektroninė mokėjimo sistema – apima mokėjimus ir kitus veiksmus „Londrio“ mobiliosiose programėlėseterminaluose arba tinklalapyje. Toliau – Londris.lt.

1.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis „Londriopaslaugomis.

1.10. „Pet King“ – UAB „Londris“ priklausanti specializuota savitarnos skalbykla, skirta gyvūnų augintojų reikmėms.

1.11. „Londris PLIUS“ – UAB „Londris“ teikiama paslauga, kurią pasirinkęs Pirkėjas gali užsisakyti skalbinių cheminį valymą arba skalbimą. 

1.12. „Ozonas“ – UAB „Londris“ teikiama paslauga, kurią pasirinkęs Pirkėjas gali savarankiškai naudotis ozonavimo įrenginiu.


2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su LONDRIO taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų bei prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų ar prekių pirkimu – pardavimu Londris.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pirkti prekes bei paslaugas Londris.lt turi teisę tik tokie Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3. punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti paslaugas bei prekes Londris.lt.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Londris.lt arba Londris.lt pirkdami prekes ar paslaugas pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Siekiant užtikrinti Pirkėjų susipažinimą su bet kokiais Taisyklių pakeitimais, nuoroda į naują Taisyklių redakciją bus siunčiama Pirkėjų Pardavėjui nurodytais elektroniniais pašto adresais. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Londris.lt.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.


3. Paslaugų ir prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes ir paslaugas savitarnos skalbykloje „Londris“ pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. banko mokėjimo kortele, naudodamas mobiliąsias aplikacijas „Londrisarba „Londris LIVE“; „Londrio“ savitarnos skalbyklose esančius terminalus arba tinklalapio www.londris.lt elektroninę parduotuvę. 

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ar paslaugas vienu iš 3.1.1. punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas UAB „Londris“ duomenų bazėje.


4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas Londris.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.


5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis Londris.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja naudotis paslauga pagal aprašymą, pateikiamą „Londrio“ mokėjimo terminale, mobiliosiose programėlėse, internetiniame puslapyje www.londris.lt bei pagal „Londriopatalpose esančius informacinius užrašus.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja tausoti, saugoti „Londrio“ įrangą, neskalbti bei nedžiovinti daiktų, kurie gali pakenkti ar užteršti įrenginius ar patalpas.

5.5. Skalbykla „Londris“ veikia savitarnos principu, Pirkėjų prašoma patalpas bei įrangą palikti tvarkingus.


6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų „Londrio“ funkcijų veikimą ar dalį jų.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti „Londrio“ veiklą. Tokiu atveju visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų „Londrio“, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, keisti kainas, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti „Londrio“ darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Londris.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.5. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose UAB „Londris“ dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.


7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų „Londrio“ dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „Londrio“ teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje. Informacija patalpinta internetinėje svetainėje: https://www.londris.lt/terms ir https://www.londris.lt/privacy

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.


8. Prekių ir paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Už užsisakytas prekes ar paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:

8.1.1. banko kortele, naudodamasis mobiliosiomis programėlėmis „Londris“ arba „Londris LIVE“;

8.1.2. banko kortele, naudodamasis „Londrio“ skalbyklose esančiais terminalais;

8.1.3. banko kortele, naudodamasis www.londris.lt elektronine parduotuve.

8.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių ar paslaugų pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūrosjam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės ar paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.3. Naudojantis mobiliosiomis programėlėmis „Londris“ arba „Londris LIVE“, apmokėjimą už savitarnos paslaugas reikia atlikti tik būnant vietoje – skalbykloje arba skalbimo patalpoje

8.4. Jei Pirkėjas, fiziškai nebūdamas skalbykloje, nuotoliu apmoka už savitarnos įrenginio naudojimą ir per 10 min. nepradeda juo naudotis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ir apmokėjimo negrąžinti. Jei Pirkėjas apmoka už savitarnos paslaugą nuotoliu, o jam nebūnant patalpoje apmokėtu įrenginiu pasinaudoja kitas Pirkėjas, apmokėjimas negrąžinamas. 


9. Prekių ir paslaugų kokybės garantija

9.1. Kiekvienos „Londrio“ parduodamos prekės ar paslaugos savybės nurodomos atitinkamos prekės ar paslaugos aprašyme.

9.2. Skalbimo ar džiovinimo ciklo laikas gali skirtis nuo to, kuris nurodytas „Londrio“ reklaminėje ar informacinėje medžiagoje, atsižvelgiant į elektros bei vandens tiekimo ypatumus ir Pirkėjo skalbinius bei naudojamas skalbimo priemones.

9.3. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės ar paslaugos yra tinkamos kokybės, t. y., prekių ar paslaugų savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė ar paslauga atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

9.3.1. prekė ar paslauga atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą;

9.3.2. prekė ar paslauga atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ar paslaugoms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės ar paslaugos pobūdį. 


10. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

10.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties suteikiama, jei dėl Pardavėjo pusėje kilusių techninių kliūčių Pirkėjas negali pasinaudoti apmokėta paslauga. Tokiu atveju Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją dėl kompensacijos.

10.2. Jei Pardavėjas, įvertinęs Pirkėjo kreipimąsi, nustato, kad prašymas dėl kompensacijos yra pagrįstas, Pardavėjas pasiūlo kompensaciją atlikti pinigų grąžinimu (pavedimu į į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą) arba nuolaidos kodu, su kuriuo analogišką paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti nemokamai.

10.3. Kompensacija nėra suteikiama, jei įvertinus kreipimąsi paaiškėja, kad „Londrio“ paslaugomis Pirkėjas naudojosi nesilaikydamas šių Taisyklių ir „Londrio“ pateikiamos informacinės medžiagos skalbyklų patalpose, terminaluose bei mobiliosiose programėlėse.


11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas patvirtina, kad visiškai atsako už savo skalbinius bei prisiima atsakomybę už padarytą žalą savo ar „Londrio“ turtui, kuri kilo nesilaikant šių taisyklių. 

11.2. Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su žemiau esančiomis „Londrio“ naudojimosi taisyklėmis:

11.2.1. „Londrio“ skalbyklos veikia savitarnos principu tai reiškia, jog Pardavėjas Pirkėjui už mokestį suteikia teisę naudotis skalbykloje esančia įranga ir pateikia bendro pobūdžio rekomendacijas, tačiau nekontroliuoja, kaip Pirkėjas šia įranga naudosis. Todėl Pardavėjas neprisiima atsakomybės už galutinį skalbimo arba džiovinimo rezultatą, kuris priklauso nuo Pirkėjo atsineštų skalbinių ir jo savarankiškai priimamų sprendimų, renkantis skalbyklės ar džiovyklės talpą, skalbimo bei džiovinimo programas ir skalbimo priemones;

11.2.2. perpildytose skalbyklėse ir džiovyklėse skalbiniai nebus gerai išskalbti bei išdžiovinti ir gali būti sugadinti. Pardavėjas ant mašinų, informaciniuose plakatuose ir paslaugų aprašymuose aiškiai nurodo rekomenduojamą skalbinių kiekio ribą (2/3 būgno). Pirkėjui sudėjus daugiau ir skalbiniams susigadinus, Pirkėjas prisiima atsakomybę;

11.2.3. skalbyklėse negalima skalbti gaminių, kurių etiketės draudžia tai daryti; skalbimo programas reikia rinktis pagal gaminių etiketėse nurodytus simbolius ir neviršyti jose nurodytos temperatūros;

11.2.4. skalbimo priemones reikia dėti/pilti tiesiai į būgną, o po to sudėti skalbinius. Jei skalbimo mašinose skalbiklis dozuojamas automatiškai, nuosavų priemonių naudoti negalima;

11.2.5. skalbimo priemonės reikia naudoti tik tiek, kiek nurodyta pagal dozavimo instrukciją ir skalbinių kiekį;

11.2.6. negalima naudoti skalbimo priemonių (pvz., baliklių), kurios skirtos tik skalbyklėms su specialiu priemonių stalčiuku;

11.2.7. prieš dedant skalbinius į skalbyklę ar džiovyklę, reikia patikrinti, ar mašinų viduje švaru bei tuščia. Esant poreikiui, Pirkėjas savarankiškai išvalo įrenginį, kuriuo ketina naudotis;

11.2.8. negalima skalbti ir džiovinti tepaluotų ar kitomis cheminėmis medžiagomis suterštų skalbinių;

11.2.9. negalima skalbti ir džiovinti skalbinių, aplipusių gyvūnų kailiu (šis punktas netaikomas skalbyklai „Pet King“);

11.2.10. negalima skalbti ir džiovinti žemėmis, purvu, cementu, glaistu ir pan. statybinėmis medžiagomis aplipusių skalbinių;

11.2.11. privaloma įsitikinti, kad drabužių kišenės tuščios, kad tarp skalbinių nėra jokių smulkių, aštrių ar degių objektų (monetų, segtukų, sąvaržėlių, peiliukų, tušinukų, žiebtuvėlių, dantų krapštukų ir pan.);

11.2.12. džiovinimui pasirinkti atitinkamą džiovyklių dydį bei kiekį pagal tai, kokio dydžio ir kiek buvo naudota skalbyklių (pvz., jei buvo naudota XXL skalbyklė, skalbinius atitinkamai džiovinti XXL džiovyklėje);

11.2.13. džiovyklėje nedžiovinti gaminių, kurių etiketės draudžia tai daryti; džiovinimo programą rinktis pagal gaminių etiketėse nurodytus simbolius ir neviršyti jose nurodytos džiovinimo temperatūros;

11.2.14. džiovyklėje nedžiovinti sunkių, kietų gaminių (pvz., batų ar žaislų), kurie sukdamiesi gali atsitrenkti į džiovyklės dureles ir jas atidaryti ciklo metu;

11.2.15. džiovyklėje nedžiovinti vandens prisisunkusių, neišgręžtų gaminių;

11.2.16. įsitikinti, kad džiovyklės filtras tuščias (jei filtras yra Pirkėjui prieinamoje įrenginio vietoje ir toks prašymas nurodytas lipduke ant džiovyklės);

11.2.17. po džiovinimo išvalyti džiovyklės filtrą (jei filtras yra Pirkėjui prieinamoje įrenginio vietoje ir toks prašymas nurodytas lipduke ant džiovyklės);

11.2.18. būti skalbykloje baigiantis ciklui, kad pats Pirkėjas, o ne kas nors kitas, išimtų skalbinius. Jei Pirkėjas po ciklo nepasiima savo skalbinių, prireikus laisvo įrenginio, jo skalbinius išimti gali kitas Pirkėjas;

11.2.19. įsitikinti, kad po skalbimo ar džiovinimo iš įrenginio išimti visi Pirkėjo skalbiniai;

11.2.20. pasinaudojus paslaugomis, palikti tvarkingas skalbyklos patalpas ir įrenginius;

11.2.21. skalbykloje būti tik tiek laiko, kiek būtina naudojantis paslaugomis;

11.2.22. naudojantis paslauga „Ozonas“, įsitikinti, kad ozonavimo įrenginyje nėra jokio gyvo padaro (žmogaus ar gyvūno).

11.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus „Londryje“ ir naudojantis „Londrio“ elektronine apmokėjimo sistema.

11.4. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „Londrio“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie „Londrio“ elektroninės apmokėjimo sistemos naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


12. „Londris PLIUS“ taisyklės

12.1. Pirkėjas, užsisakydamas paslaugas, patvirtina, kad visi jo atiduodami skalbiniai tinkami užsakytoms „Londris PLIUS“ paslaugoms vykdyti.

12.2. „Londris“ už sugadintus skalbinius neatsako, jei vykdant Pirkėjo užsakytą paslaugą skalbiniai sugadinami dėl to, kad buvo netinkami užsakytai paslaugai vykdyti, buvo be gaminio priežiūros etikečių arba etiketėse esantys simboliai buvo nusitrynę, neįskaitomi.

12.3. Lyginimo paslauga vykdoma lyginimo volu bei lygintuvu, naudojant 180°C karštį. Pirkėjas, užsisakydamas lyginimo paslaugas, patvirtina, kad supranta riziką, kad lyginimo volo karštis gali išlydyti plastikines skalbinių detales – užsegimus, sagas, užtrauktukus ir pan.

12.4. Pirkėjas, rinkdamasis paslaugas, kuriose galima savarankiškai pasirinkti skalbimo ir/arba džiovinimo ciklus, prisiima visą atsakomybę dėl savo skalbinių tinkamumo pasirinktai skalbimo ir/arba džiovinimo temperatūrai.

12.5. Natūralios odos, zomšos ir natūralaus kailio gaminiai priimami valyti be garantijos. 

12.6. Pirkėjas, „Londris PLIUS“ paslaugoms pateikdamas natūralios odos, zomšos ir natūralaus kailio gaminius, patvirtina, kad sutinka valyti savo pateiktus gaminius be garantijos ir yra susipažinęs su žemiau nurodytais odos valymo ypatumais. Po minėtų gaminių cheminio valymo galimi šie pasikeitimai: 

12.6.1. išryškėjęs atspalvių nevienodumas ir rainumas dėl blogai išdirbtų, nevienalyčių kokybės atžvilgiu odų (skirtingo storio, tankio, išdirbio); 

12.6.2. bendras pašviesėjimas arba patamsėjimas dėl klijų, naudojamų siūlėms užtvirtinti; 

12.6.3. paslėptų odos defektų atsinaujinimas, dėmių išryškėjimas dėl vabzdžių įkandimų ar gyvulio odos pažeidimų sergant įvairiomis odos ligomis;

12.6.4. lūžių, įtrūkimų ar atskirų vietų suplonėjimų, taškinių dėmių atsiradimas dėl siūlių užtvirtinimui naudojamų klijų;

12.6.5. spalvos pasikeitimas ar atsisluoksniavimas dėl odos dažymui panaudotų organiniams tirpikliams neatsparių dažiklių; 

12.6.6. balsvumas, išsitrynimas, pageltimas, odos susitraukimas ar sukietėjimas nuo dėvėjimo ir atmosferos poveikio (saulės, dulkių, rūgštinio lietaus, drėgmės), išryškėjęs po cheminio valymo; 

12.6.7. natūralaus kailio plaukų dangos iškritimas ar pageltimas dėl ilgalaikio dėvėjimo, šviesos poveikio, kandžių pakenkimo;

12.6.8. odinių gaminių užsidažymas, jei yra skirtingų spalvų detalės, nenuimama furnitūra (sagtys, sagos, užtrauktukai, juostelės ir kt.);

12.6.9. pamušalo susilpnėjimas, išsitrynimas, įplyšimas dėl ilgalaikio dėvėjimo arba siuvimo. 

12.7. „Londris“ pasilieka teisę nevykdyti paslaugos, jei Pirkėjo pateikiami gaminiai yra netinkami valyti, skalbti, džiovinti ar lyginti; jei yra padengti gyvūnų plaukais; jei yra suplyšę, turi įsisenėjusių ar nevalomų dėmių (grafitinio tepalo, žaliavinės naftos, aliejinių dažų, lakų, klijų bei kitų agresyvių veiksnių, negrąžinamai pažeidusių audinį), ar yra kitaip sugadinti. 

12.8. „Londris“ pasilieka teisę nevykdyti paslaugos arba pakeisti paslaugos teikimo sąlygas (įskaitant ir ilgesnį vykdymo terminą), jei Pirkėjo apmokėto užsakymo duomenys nesutampa su „Londris PLIUS“ spintelėse paliktais gaminiais ar jų kiekiu ir jei Pirkėjo užsakymas neatitinka pakavimo rekomendacijų (pakavimo rekomendacijos pateiktos lipdukuose ant „Londris PLIUS“ spintelių ir tinklalapyje www.londris.lt).

12.9. Tokiu atveju, jei „Londris“ atsisako vykdyti paslaugas arba keičia paslaugos teikimo sąlygas, Pirkėjas yra informuojamas jo paskyroje registruotu el. paštu. Jei paslauga nevykdoma, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami į nurodytą sąskaitą arba suteikiama galimybė pasinaudoti analogiškos vertės paslauga.

12.10. Sudėjęs skalbinius į „Londris PLIUS“ spintelę, Pirkėjas privalo uždaryti spintelės dureles ir įsitikinti, kad jos tikrai užsirakino. Iki to momento, kol užsirakina spintelės durelės, ir nuo pranešimo apie įvykdytą užsakymą momento už savo skalbinius atsako Pirkėjas.

12.11. Nesilaikant aukščiau nurodytų rekomendacijų ir skalbiniams susigadinus, Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, o už sugadintus ar prarastus skalbinius UAB „Londris“ neatsako.


13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ar žaidimus.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.


14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainėje www.londris.lt „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Redakcija 2024/01/02